Đặc điểm phát triển của trẻ mới sinh

Các chỉ tiêu sinh trưỏng và phát triển của trẻ

Trẻ tính từ lúc được sinh ra cho đến khi tròn 28 ngày được gọi là “Trẻ mới sinh”. Thông thường, tuổi thai của trẻ mối sinh lớn hơn hoặc bằng 37 tuần, nặng hơn 2500g. Những em bé được sinh ra khi chưa đủ 37 tuần gọi là trẻ sinh non, hoặc còn gọi là trẻ chưa thành thục.

Continue reading Đặc điểm phát triển của trẻ mới sinh