Lão đại của hìn pro lắm nhaaaaaaa

Lão đại của #hìn pro lắm nhaaaaaaa
Hỳ hục đi mò áo dãi mãi chưa ra thía là lão xuống bếp xử bữa tối roài nấu 1 nồi nước thiệc toa tí cho vk xả stress. Tiếp là chiều giờ đi mua kem 3 lần chỉ vì vk thèm. Lần nào ăn kem cũng là 2 đứa ăn chung. Răng #hìn buốt không cắn được kem ?????
Thương vk là có thể chăm sóc được vk từ điều nhỏ nhất. Nhỏ thoai coan vk cũng vui lìn à. Thương vk chiều vk không bị lỗ đâu các bác ?????

2 thoughts on “Lão đại của hìn pro lắm nhaaaaaaa”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *