SỰ SỐNG NÀY CẦN CÓ VẬT THỰC 1 Thân cần có thức ăn 2 Tâm cần có thức ăn Thức ăn nhiều chất dinh dưỡng và giúp cho thân có sức khoẻ cường tráng

SỰ SỐNG NÀY CẦN CÓ VẬT THỰC
.
1. Thân cần có thức ăn
2. Tâm cần có thức ăn
– Thức ăn nhiều chất dinh dưỡng và giúp cho thân có sức khoẻ cường tráng.
– Thức ăn nhiều chất dinh dưỡng, nhưng có nguy hại cho sức khoẻ.
– Thức ăn không có nhiề u chất dinh dưỡng, nhưng giúp thân được khoẻ mạnh.
– Thức ăn không có chất dinh dưỡng, nhưng lại gây đâu khổ cho thân.
* Cũng vậy, các hành vi tốt đẹp ở đời và nội tâm an vui không sầu não.
* Nhưng có những hành tốt đẹp ở đời (hành vi hưởng thụ…), nhưng làm cho nội tâm đau khổ vì bất toại ý (khoing thoả mãn)
* Có những hành vi không làm đời thương tổn, cũng không phải cái tốt đẹp như đờ thường mong muốn, nhưng nội tâm rất an ổn, định tĩnh, sáng suốt.
* Có những hành vi không tốt đẹp và lại gây nỗi khổ cho tâm sợ hãi…
# Thân thì hạn hữu, kiếp đời ngắn ngủi.
# Tâm thì duyên sinh trong cõi luân hồi.
– Thức ăn cho thân thì chỉ nuôi thân trong thời gian có hạn.
– Thức ăn của tâm thì nuôi tâm trong chuỗi luân hồi.
Bất thiện nghiệp = thuốc độc = thức ăn làm thân khổ đâu = tâm sầu não.
.
Thiện nghiệp = chất dinh dưỡng = thức ăn làm cho tâm an vui = sắc pháp (thân) tốt đẹp.

2 thoughts on “SỰ SỐNG NÀY CẦN CÓ VẬT THỰC 1 Thân cần có thức ăn 2 Tâm cần có thức ăn Thức ăn nhiều chất dinh dưỡng và giúp cho thân có sức khoẻ cường tráng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *