Mấy nhóm máu Trong khoa học và thực tiễn thì con người có 4 nhóm máu

Mấy nhóm máu.
Trong khoa học và thực tiễn thì con người có 4 nhóm máu.
Nhưng chưa thấy sự nguyên cứu nào về các nhóm máu của các loài động vật, như loài trâu, ngựa, chó, cừu … và mỗi loài có mấy nhóm. Rồi sự tương thích của nó.
Máu của động vật có truyền được cho con người không?
Nếu mà có sự tương đồng hòa hợp đó thì khai thác máu động vật hay biết mấy thay con người hiến máu nhỉ.

One thought on “Mấy nhóm máu Trong khoa học và thực tiễn thì con người có 4 nhóm máu”

  1. Ý tưởng rất táo bạo và nhân văn …khi đó loài người sẽ thương yêu Động vật hơn nhiều …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *