NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Nhược hữu nam tử nữ nhân tại sanh bất tu thiện nhân đa tạo chúng tội

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nhược hữu nam tử nữ nhân. tại sanh bất tu thiện nhân đa tạo chúng tội. mạng chung chi hậu. quyến thuộc tiểu đại vi tạo phước lợi. nhất thiết Thánh sự thất phần chi trung nhi não hoạch nhất. lục phần công đức sanh giả tự lợi ( Nếu có người nam hoặc người nữ lúc sống không tu thiện nhân mà lại tạo nhiều nghiêp tội. sau khi mang chung lại được hành quyến thuộc vì người chết mà tu tạo phước lợi lớn nhỏ. thì tất cả Thánh sự. trong bảy phần công đức. người chết được một phần. còn sáu phần thuộc về người sống hiện lo tu tạo đó ) nhất định phải hiểu đạo lý này : ngày nay chúng ta thấy người nhà quyến thuộc trên thế gian làm Phật sự giúp cho người mất. thông thường khi thỉnh người xuất gia thì nên thỉnh bảy người. tại sao ? trong bảy phần công đức. người mất chỉ được một phần. tụng Kinh phải tụng bảy bộ. việc này là từ Kinh này nói : người mất chỉ hưởng được một phần bảy. còn người niệm Kinh. niệm Phật được sáu phần bảy. đây là nói về tỷ lệ ( của phước đức ) người mất hưởng được lợi ích bao lớn đều dựa trên sự lợi ích của người nhà. nếu người tụng kinh khai ngộ chứng quả khi tụng kinh. chứng quả tức là nhập cảnh giới trong kinh. các vị đại đức thời xưa dạy chúng ta lúc đọc kinh phải tùy văn nhập quán ( quán tưởng theo lời kinh ) mọi người phải nghe rõ ràng. không phải vừa đọc kinh vừa khởi vọng tưởng. vậy thì hoàn toàn sai lầm. chẳng phải vừa đọc kinh vừa nghĩ lời nói trong kinh có ý nghĩa gì. nếu đọc như vậy thì chẳng có ai được lợi ích gì cả. phải niệm cho thiết thực. thật thà. Từ như thị ngã văn đến tín thọ phụng hành ( từ đầu đến cuối ) chẳng có một vọng niệm nào cả thì mới có công đức. công đức này chính là tâm thanh tịnh. bạn tu tâm thanh tịnh. bạn tu Định thì học được lợi ích. nếu có thể nhập quán. quán chẳng dùng tâm ý thức. dùng tâm ý thức là tư tưởng. là vọng tưởng. chẳng phải quán. chẳng dùng tâm ý thức mà khế nhập vào cảnh giới ấy thì gọi là quán. đó là từ Định khai trí tuệ. đọc bộ kinh này. cảnh giới trong kinh biến thành cảnh giới của mình. tự tha bất nhị ( mình và người chẳng hai ) sanh Phật nhất như ( chúng sanh và Phật là một ) nhập cảnh giới này. người mất đạt được lợi ích đó sẽ chẳng thể nghĩ bàn. họ đạt được công đức lợi ích thù thắng nhất. công đức lợi ích thù thắng nhất cũng chỉ có giúp cho họ sanh lên trời Đao Lợi. nhưng sẽ được phước báo to lớn ở trời Đao Lợi. nếu người mất này lúc còn sống là người niệm Phật. là người hiểu rõ Phật Pháp. sau khi họ mất và nghe tụng kinh. rất có thể sẽ nhắc nhở họ niệm Phật vãng sanh Tịnh Độ. vậy thì họ nhất định sẽ được sanh Tịnh Độ. do đó hết thảy Phật sự siêu độ là nhằm tạo tăng thượng duyên cho người mất. sợ họ quên mất. cố ý nhắc nhở họ. nếu lúc còn sống họ chưa tiếp xúc Phật pháp thì rất khó. hoàn toàn dựa trên phước báo thì họ chỉ có thể sanh đến trời Đao Lợi mà thôi. lợi ích lớn nhỏ chẳng bằng nhau. trong kinh nói rất rõ ràng. rành rẽ. chúng ta phải tự suy nghĩ tại sao sự siêu độ này họ được lợi ích. phía trước đã nói với chư vị rồi. nếu chẳng vì người ấy qua đời thì người nhà. thân quyến sẽ chẳng biết tu phước. sẽ chẳng được lợi ích thù thắng. vì duyên cớ này nên người nhà mới tu phước. lễ lạy sám hối. tụng kinh. niệm Phật. đây là người mất tạo tăng thượng duyên cho người nhà. là vì nguyên nhân như vậy nên người mất mới được một phần bảy phước báo. do đó phước người nhà quyến thuộc tu được càng lớn thì người mất được càng nhiều. đạo ý này như vậy !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Xin hãy thường niệm Phật
KHAI THỊ : LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

23 thoughts on “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Nhược hữu nam tử nữ nhân tại sanh bất tu thiện nhân đa tạo chúng tội”

 1. NGUYỆN NGÀY AN LÀNH, ĐÊM AN LÀNHXIN THƯỜNG NIỆM PHẬT ??✨✴✴✨??.-?-._.-☀-.?–☀-._.-?-.NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.-?-._.-☀-.?–☀-._.-?-.NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.-?-._.-☀-.?–☀-._.-?-.NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.-?-._.-☀-.?–☀-._.-?-.-?-._.-☀-.?–☀-._.-?-..-?-._.-☀-.?–☀-._.-?-.?*CHÚC AN LÀNH * ??。★HẠNH PHÚC★ 。?★?VẠN SỰ NHƯ Ý?★

 2. ?Xin?Thường?Niệm?Phật? *?* ??? *?* *?*?*?*Nam*?*?*?* *?*_mÔ A Di*?*Đà Phật_*?* *?*Nam mÔ A*Di Đà Phật*?* *?*_?_Nam?mÔ_?_*?* *?*_A Di Đà Phật_*?* *?*__♡♤♡__*?* *?*?*?* ? *?*  ┊ ? * ┏╮/╱  ┊ `.┊ `? ╰★╮  ┊ `.┊ .`┊ ╱/╰┛ ?Khuyên-Người?Niệm-Phật?  ┊ ┊ ┊  ┊ ┊ ✲   ┊ ┊   ┊ ☆   ┊   ✲ NGUYỆN NGÀY AN LÀNH, ĐÊM AN LÀNHXIN THƯỜNG NIỆM PHẬT ??✨✴✴✨??.-?-._.-☀-.?–☀-._.-?-.NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.-?-._.-☀-.?–☀-._.-?-.NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.-?-._.-☀-.?–☀-._.-?-.NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.-?-._.-☀-.?–☀-._.-?-.-?-._.-☀-.?–☀-._.-?-..-?-._.-☀-.?–☀-._.-?-.?*CHÚC AN LÀNH * ??。★HẠNH PHÚC★ 。?★?VẠN SỰ NHƯ Ý?★

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *