Bốn thành phần cùng lúc tan rã với thọ uẩn là bình đẳng tánh trí thủy đại thính giác và âm thanh trong dòng tương tục của người lâm chung

Bốn thành phần cùng lúc tan rã với thọ uẩn là bình đẳng tánh trí, thủy đại, thính giác và âm thanh trong dòng tương tục của người lâm chung.
Chúng ta sẽ không nói nhiều trong chu kỳ thứ hai này vì các triệu chứng có thể ghi nhận được bởi người ngoài ít hơn chu kỳ đầu. Những ai muốn biết nhiều hơn có thể tham khảo các tác phẩm chuyên môn về sự chết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *