Vững định tâm bình loạn sẽ qua

Vững định tâm bình loạn sẽ qua
Thời giờ lắng dịu thở vào ra. Hương thiền Bát Nhã bừng gương sáng. Trọn giấc an nhiên vẹn vẻ là..Vững định tâm bình loạn sẽ qua
Thời giờ lắng dịu thở vào ra. Hương thiền Bát Nhã bừng gương sáng. Trọn giấc an nhiên vẹn vẻ là..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *