Các chuyên gia CSR UNIDO ăn khí thế chuẩn bị cho buổi chiều ra mắt chào hàng trước các đại biểu doanh nghiệp trong và…

Các chuyên gia CSR UNIDO ăn khí thế chuẩn bị cho buổi chiều ra mắt chào hàng trước các đại biểu doanh nghiệp trong và ngoài nước tai KS New WOrld ngày 17.04.2013


Facebook: https://www.facebook.com/nguyentuankietctc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *