BI KỊCH, Sáng nay đọc câu này của Dave Ramsey:, “Chúng ta mua sắm nhiều thứ bằng TIỀN TA KHÔNG CÓ để gây ấn tượng…

BI KỊCH
Sáng nay đọc câu này của Dave Ramsey:
“Chúng ta mua sắm nhiều thứ bằng TIỀN TA KHÔNG CÓ để gây ấn tượng đối với NGƯỜI MÀ TA KHÔNG ƯA.” (Dave Ramsy)
Từ đó mới thấy rằng nhiều hành vi vô nghĩa nhưng tốn kém tài chính đã trở thành bi kịch. Bi kịch là ở chỗ:
Chi tiêu trước thu nhập khi thành thói quen sẽ tạo thêm áp lực nợ nần. Còn việc cố gây ấn tượng với người mình không ưa (họ cũng không ưa mình) chỉ làm cho họ không ưa mình nhiều hơn. Mối quan hệ càng xấu thêm mà thôi.
Sao không làm ngược lại nhỉ? Dùng tiền ta ĐANG CÓ để mua những thứ cho NHỮNG NGƯỜI TA YÊU THƯƠNG.
Còn những người mà lý do gì đó ta thấy không hợp với mình thì… MACKENO!


Facebook: https://www.facebook.com/dat.nguyen.7777

4 thoughts on “BI KỊCH, Sáng nay đọc câu này của Dave Ramsey:, “Chúng ta mua sắm nhiều thứ bằng TIỀN TA KHÔNG CÓ để gây ấn tượng…”

  1. Dùng tiền không có để mua những thứ cho người ta yêu thương thì được không anh?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *