Những lúc buồn chả rõ vì sao, Những lúc nôn nao vì lo lắng, Những lúc trống vắng vì chờ lương, Những lúc nhớ…

Những lúc buồn chả rõ vì sao
Những lúc nôn nao vì lo lắng
Những lúc trống vắng vì chờ lương
Những lúc nhớ thương vì xa cách
Những lúc đọc sách đến đau đầu
Những lúc nghĩ thật lâu mà trống rỗng
Bỏ tất… học tiếng Pháp để lại thấy mình vẫn nỗ lực miệt mài
Tự vực mình qua những khúc quanh …


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=720975327

3 thoughts on “Những lúc buồn chả rõ vì sao, Những lúc nôn nao vì lo lắng, Những lúc trống vắng vì chờ lương, Những lúc nhớ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *