Phấn đấu xây dựng phát triển viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh thành viện sinh y học hiện đại chuyên sâu(P3)

vực, viện đã tiếp nhận một số chương trình hợp tác như sau:

Với Pháp: nghiên cứu về nhiễm HIV/AIDS, dengue xuất huyết, viêm não Nhật Bản B, bại liệt, leptupimsọ, ma túy …tại các tỉnh thành phía Nam

Với Canada Nghiên cứu biện pháp phòng chống dengue xuất huyết thông qua hoạt động truyền thông trong các cộng đồng dân cư để loại trừ các ổ sinh sản của muỗi và bọ gậy tại 2 tỉnh . Long An và An Giang.

Với Nhật : Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và người mang virut dengue để tập trung sử dụng hóa chất diệt muỗi ngay trong ổ dịch để phòng chống sốt xuất huyết tại Đồng Nai .

Với Tổ chức y tế thế giới : Điều trị giám sát bệnh bại liệt, phân lập và phân tích tính chất các chủng gây bệnh ở khu vực phía Nam để đánh giá chương trình quốc gia thanh toán bệnh này.

PV : Xin GS cho biết viện đã có những sản phẩm gì phục vụ trong Chương trình y tế quốc
gia . Nếu có thể được xin cho biết giá trị của sản phẩm tính bằng tiền hàng năm ?

GS Hạ Bá Khiêm : Cóng tác Mần xuất các loai sinh phẩm để phòng và chữa bệnh là truyền thống của các Viện Pasteur. Do đó, Viện Paeteur thành phố Hồ Chí Minh đã và đang sản xuất hai loại vacxin BCG, dại và một số sinh phẩm chấn đoán bệnh như : tubcerculin, kháng huyết thanh tả, thương hàn. Sản phẩm của viện đang cung cấp cho Chương trình tiêm chủng mớ rộng, vacxin phòng bệnh dại và cho các labo chẩn đoán phát hiện bệnh. Các sán phâm này đã đem lại hiệu quả kinh tế cao và đáp ứng kịp thời nhu cầu trong nước : Vacxin BCG của viện đã cung cấp cho Chương trình tiêm chủng mở rộng số lượng như sau : năm 1991 : 1.864 ngàn liều trị giá 1.342 triệu đồng ; 1992 : 1.404 ngàn liều tri giá 1.010 triệu đồng ; 1993 : 2.374 ngàn liều, trị giá 1.709 triệu đồng ; 1994 : 2.443 ngàn liều, trị giá 1.758 triệu đồng và năm 1995 : 1.706 liều, trị giá 1.228 triệu đồng. Vacxin phòng bệnh đại, Bộ y tê cho phép viện sản xuất theo nhu cẩu cùa khu vực và có phân dự trử đe chí viện cho nơi khác. Hàng năm, viện sản. xuất và cung cấp khoáng 120.000 liêu, doanh thu đạt khoảng 840 triệu đồng/năm.

PV : Xin GS vui Lòng cho biết công tác đào tạo cán bộ, đặc biệt là cán bộ chuyên ngành và cán bộ chuyên sâu đế bổ sung cho đội ngũ cán bộ khoa học của viện.

GS Hạ Bá Khiêm: để tiếp cận được kiến thức khoa học và kỹ thuật nghiên cứu sinh y học hiện đại của các nước tiên tiến và để đảm bảo tính kế tục, viện thường xuyên chủ động vìệc tự đào tạo nâng cấp cán bộ và gửi đi đào tạo ở nước ngoài thông qua các chương trình hợp tác quốc tế.

Các giáo sư, bác sĩ của viện thường xuyên tham gia cùng các trường đại học y dược đào tạo bác sĩ, cao học, phó tiến sĩ cho ngành, cán bộ của viện cũng tích cực tự học và được cử đi đào tạo để nâng cấp. Từ năm 1991 – 1996, viện có thêm một giáo sư 4 phó giáo sư, 3 phó tiến sĩ (đào tạo trong nước).

Nhiều cán bộ được gừi đi đào tạo ở nước ngoài như : 12 bác sĩ, 2 dược sĩ, 7 cán bộ nghiên cứu được đào tạo về các bộ môn : dịch tề học, sinh học phân tử, kỹ thuật xét nghiệm cao cấp, trong số đó có 2 cán bộ được cấp bằng D.E.A (nghiên cứu chuyên sâu sau đại học) tại Pháp. 3 bác sĩ, 4 cán bộ nghiên cứu được đào tạo về công tác truyền thông, thống kê dịch tễ

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *