Phấn đấu xây dựng phát triển viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh thành viện sinh y học hiện đại chuyên sâu(P2)

Sản xuất vacxin BCG , dại và một số sinh phẩm để chẩn đoán các bệnh nhiễm khuẩn ở phòng thí nghiệm ; tham gia đào tạo đội ngũ cán bộ thuộc hệ vệ sinh phòng dịch ở các tuyến.

Ngoài ra, viện còn chủ động tranh thú hợp tác quốc tế thúc đẩy sự phát tríển của víện, tạo điều kiện bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ cũng như nâng cấp trang thiết bị, kỷ thuật cho các phòng thí nghiệm nhằm khắc phục nguy cơ tụt hậu so với các nước trong khu vực.

PV : Xin GS cho biết những công trình khoa học mà viện đã nghiên cứu thành công từ sau ngày miền Nam được giải phóng cho đến nay ?

GS Hạ Bá Khiêm : Nhưng năm đầu mới tiếp quán, Iực lượng cán bộ dự phòng còn ít, kinh tế khó khăn, các bệnh truyền nhiễm như bệnh tả, ly, thương hàn, dịch hạch, sốt xuất huyết hoành hành… Viện đà chủ trương tập trung phát hiện và dập tốt dịch sớm, xem như đây là nhiệm vụ hàng đầu. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đã được đặt ra và giải quyết tốt, cụ thể là : Nghiên cứu đánh gíá tình hình dịch tả ở các tính Nam Bộ – Lâm Đồng và xác định biện pháp phòng chống ; nhận xét về các chủng vi khuẩn tả không ngưng kết đã được phân lập ở miền Nam những năm 1976- 1977, tìm hiếu tình hình nhíễm Vibiriớ parahaemoỉiticus qua 2 vụ dịch tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1976 ; nhận xét về các typ huyết thanh Shigeỉla phân lập
đối với bệnh sốt xuất huyết ở thành phố .Hồ Chí Minh và các biện pháp tiêu diệt vector như sứ dụng máy và tìm chất phun ULV, nuôi cá bày màu… Đánh giá tinh hình dịch hạch ở các tỉnh thành phía Nam hàng năm ; nghiên cứu các đặc điểm sinh vật hóa học của các chủng vi khuẩn dịch hạch và nghiên cứu sinh thái học, sự biến động của vật chủ, vectơ truyền bệnh dịch hạch tại các vùng trọng điềm trong khu vực và biện pháp phòng chống ; nghiên cứu về ký tinh trùng đường ruột ở người ở chuột, ở trên các loại rau, vi nấm ngoài trời, xạ khuẩn cho kháng sinh ; điều chế pepton từ thịt, cá bằng men tụy tạng để sản xuất các loại môi trường để phân lập vi khuẩn tả, dịch hạch thay thế môi trựờng nhập ngoại vốn thiếu thốn vào những năm sau khi chiến tranh kết thúc.

Viện đã thường xuyên mở rộng chương trình nghiên cứu chuyên sâu ứng dụng các phương pháp mói, tiên tiến như sinh học phân tứ, phương pháp dịch tễ học hiện đại… vào các công trình nghiên cứu: bại liệt, dengue xuất huyết, AIDS ; các nghiên cứu về miễn dịch trong huyết thanh kháng nọc rắn, cytokin cũng đã bước đầu triển khai.

Từ năm 1990 đến nay, Viện đã hợp tác nghiên cứu khoa học và nhận chuyên giao kỹ thuật từ Viện Pasteur París. Nhờ đó đã nâng cấp cơ sở cả về kiến thức, kỹ thuật lẫn trang thiết bị cụ thể là dự án LAM và các labo vệ tinh của nó đang phát huy hiệu quả trong nghiên cứu và chẩn đoán y sinh học phục vụ sức khỏe nhân dân trong khu

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *