Tào Tháo lắm mưu mẹo

I. Tào Tháo lắm mưu mẹo

Tào Tháo là người tài kiêm văn võ, ngay từ nhỏ đã nốt tiếng thông minh. Ngoài truyện kể rằng trong xóm Tháo có hai anh em nhà nọ chia gia tàí ; người anh bản chất tham lam nên bất luận nhà có gì đều chia ba. mình hưởng hai phần. , em được một, người em tính ưa nhường nhịn chẳng hề kêu ca. Duy có cái gíếng, ngườí anh dùng gỗ ngăn, chiếm hai phần. Sáng ấy ngườí em ra lấy nước, nhưng miệng giếng hẹp, xoay sở mải vẫn không cho lọt thùng, vừa giận vừa tủi, ngồi bệt xuống đất bưng mặt khóc.

Hồi ấy Tháo mới bảy tuổi ra giếng xin nước mới múc thấy vậy nên gặng hòi. Người đàn ông thực tự kế lại. nhưng bụng nghĩ thẳng trẻ con này thì biết gì, chẳng qua nói cho bõ bực. Chợt lại nghĩ, Tháo tuy ít tuổi nhưng chăm học biết dâu lại chẳng có diệu kế, bèn hỏi mẹo. Tháo không suy nghĩ, ghé tai anh ta nói nhỏ một hồi .Nghe dứt, chàng trai nhảy lên reo “Hay,Hay lắm!

Hôm sau, anh quẩy thùng ra giếng ngồi sớm để chờ. Một lát sau gã anh trai cũng xăm xăm mang thùng tới lấy nước. Thoắt trông thấy anh. người em liền cởi quần, leo tót lên miệng giếng, ngồi xổm như sắp đại tiện. Người anh chạy vội lại lớn tiếng hét : “Chú ơí lại “ấy xuống giếng”- Người em lễ phép thưa : “Em đi bên phần của minh, không dám lấn sang chỗ anh đâu mà lo”. Người anh cuống quýt kéo em xuống, tháo tấm gỗ ngăn rồi ngọt ngào ; ”Em ơi cái Giếng này là cua chung anh em ta. chẳng nên chia chác làm gì”

II – Sự tích treo đầu dê bán thịt chó:

Đổng Trác lộng quyền, anh hùng hào kiệt bốn phương nổi dậy những lo dẹp giặc cứu nước. Tháo chiêu tập được nhiều người giỏi đồng lòng giúp mình nhưng bí nhất chưa tìm ra cách rèn đúc khí giới. Nghĩ nát óc bèn ra phó huyện ‘Bậc tìm chỗ uống rượu. Nhìn thấy quán treo đầu dê, máu còn rò giọt, gia nhân đứng cửa lẻo khẩu chào khách :
– Dê tươi béo, kính mời chư vị.

Tháo vừa bước vào quán đã nghe tíếng chù khách cãi nhau ầm ĩ. Khách cầm chân chó dứ vào mặt chủ quán, quát : “Không chó là gì dây ? ĩ” Tháo mím cười, vội quay ra. Trên đường nghĩ: ‘Treo dầu dê bán thịt chó Díệu kế ! liền đem việc ấy bàn với cộng sự rồi mở cứa hàng rèn đúc nông cu bên sông Oa, thực chất lén lút chế tạo khí giới, làm xong 1 dâu cát giấu cân thận, người ngoài không hề hay biết Sau này, lúc khỏi sự, bình tướng có thừa đao tướng kiếm kích.
Một gợi ý nhỏ nơi quán rượu đi đường Tào Tháo khôn khéo đem ứng dụng vào đại sư ông quà là một chính tri gia tầm cỡ.
DUY BẢO

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *