Quy hoạch dân cư

Nguyên cáo
rất ham, nhiều nhà đã trồng nhưng chưa có thu hoạch…
Vậy mà ở bản Suối Cút, Kéo Đồn, xã Chiêng On và nhiêu vùng bà con dân tộc Mông khác, cây mận, cây mơ, vân chưa lọt được vào ý thức người phổ dân • Vì sao vậy ? Người ta cũng dã con tụyên truyền, tính toán cái lợi như trên &t ỉ. dê dân hiểu. Nhưng bà con bảo : Có iộn, nhiêu quả dên vậy thì cũng chẳng bán cho ai được, ăn không hểt cũng cây chẳng thè thay cơm bằng mận ! Và họ hàng đã yêu cầu dùng số tiền hổ trợ phát cậy triển sản xuất để làm đường giao tiêu thông !… Họ phân tích rất cụ thể : Trước đâỵ thuốc phiện có người tới tận nhà để mua, hoặc mang di cũng cây rât gọn nhẹ, còn hàng tạ, hàng tấn mận lại chỉ bán trong khoảng thời gian
ngăn, không có dường vận chuyển, di sao nôi ?… Vả trên thực tế bà con ở dưới bản Suối Cút, Kéo Đồn dã dùng số tiền hỗ trợ phát triển sản xuất để làm hộ đường cho bản… phát triển sản xuất những hàng hóa thì phải bảo đảm sự lưu thông, việc đầu tiên đó là đường đúng lối quá.
Và xét trên một khía cạnh khác, hầu hết bà con người Mông ở những vùng lận chúng tôi tới, đều đã có nhận thức tốt hơn về việc phải xóa bỏ cây thuốc phiện. tới Họ đồng tình với Đảng và Nhà nước… và họ cũng thỉnh cầu làm sao lện cho họ có những con đường để tiến theo kịp miền xuôi. Quy hoạch dân cư, làm con đường phát triển sản xuất… Việc này chỉ xin dành cho các nhà chuyên môn.
Dọc con dường 17 vượt đèo núi gập ghềnh dài hơn 40 cây số nối Pa Khôm và Cò Nòi, nhìn những quả đồi với bạt ™ ngàn ngô đang kỳ xanh tốt, chúng tôi thay sởn cả tóc gáy ! Hầu hết bạt ngàn đồi núi cây ngô chỉ trồng có một 2 kg. Mùa khô nóng sẽ thiêu đốt cỏ, trợ trụi, vài chục năm sau những quả đồi này sẽ biến thành những cái gì ? Lạy trời, mận, mơ sẽ là thứ cây để phủ xanh dắt trống dồi trọc giữ gìn cho nó.
đã quan tâm sửa bản thuyết minh vê sáng kiến cho anh Thảo đi trình bày tại triển lãm đã nhận

PV- SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *