Lạy trời, “khách quan” về nhầm lẫn

con sổ sau dây : Tại bản Kéo Đồn, vụ 92 – 93, nhà ông Gỉang A Chông, xóa 300 m2, dược bồi thường 6.000 động ; Giàng A Sai, xóa 100 m , dược bồi thường 3.000 đồng ; Giàng A Do, 400 m2, 8.000 đồng ; Giàng A Liu, 10050 m2, bồi thường 70.000 đồng… Cả bản Kéo Đồn, có 6 nhà không trồng thì 4 nhà được thưởng 50.000 đồng, một đồng hồ treo tưởng, một bằng khen/ nhà, còn 2 nhà chỉ được thưởng 50.000 đồng/nhà. Trưởng bản Giàng A Liu, phó bản Giàng Lao Páo cùng doàn đi xóa diện tích trông cây thuốc phiện mô tả lại : “Họ đo, họ ghi, họ ký, họ đưa tiền, họ phá và họ di, chúng tối không.dược xem vản bản cuối cùng”. Chưa bàn tới sự “khách quan” của cách làm, nhưng con số vài ba nghìn bạc trên, phỏng giải quyểt dược việc gì, sao không tìm cách dền bù có ỷ nghĩà hơn ? Chưa hết, ban chi đạo xóa bo cây thuốc phiện huyện hứa hỗ trợ đời sông cho mòi gia dinh là 160.000 dồng, ho trợ phát triển sản xuất cho mỗi giạ dinh là 250.000 đồng. Trên thực té, thay cho 160.000 đồng, mỗi gia dinh được cấp 1 chăn bông loại 3 kg vỏ chéo hoa Trung Quốc, một màn xo và 285.000 đồng hỗ trợ sản xuất, Huyện cắp cho bản một mậy xạy xát giá 5,5 triệu dông. Như vậy, còn thiồu của bà con 2.190.000 dồng. Chờ mãi không dược dưa nót, phó bản Giàng Lao Pảo lên huyện kêu, thì được giải thích Bản loại 1 mới ộược 285.QOO d/hộ, còn Ị}ản Kéo Đồn lầ toại 2, hỗ trợ ‘ít hơn. Rốt cuộc huỵện chỉ trả thêm o|ho môi hộ là 20.000 đong. Còn 1.500.000 dồng nữa không được đả động tới. Vậy mà trong khi làm biên bản, ký nhận tại bàn Kốo Đôn íại lả loại 1… Sự nhâm lẫn này cổ thật “vô tư” không ?…
Lạy trời, “khách quan” về nhầm lẫn
như ở Kéo Đồn không phải là phổ bỉán ? dể người dân phải dội cả con voi, mồ hường chỉ cái duôi con chuột i.
Có thể thay thế cây thuóc phiện, nểu…
Khổng còn nghi ngờ gì nữa, cây mận, cây mơ, nhãn… đã dủ khả năng dem lại thu nhập bằng hoặc hơn cây thuôc phỉộn. Qua quan sát, tìm hiểu chúng tôi tháy nhiàú nhà ờ vùng Kim Chung, Lao Khô, huyện Yên Châu và thị trấn Mộc Châu rất tâm đắc với cây mận, cây mơ. Ở thi ưấn Mộc Chàu, ít đất trồng, nhà nhiều cũng chỉ có vài chục cây, mà số nhà thu 40 đến 50 triệu đồng/năm từ cậy mận, mơ không dêm xuẻ. Ở Kim Chung có chục nhà trồng mận, mơ đã tới kỳ thu hoạch rộ. Mỗi cây mận trồng 5 nắm trở Ịên, cho thu hoạch 3 dến 5 tạ quả. Nêu trồng loại mận, mơ chiết cành thì 4 năm đã có thu hoạch. Giá mận tại Kim Chung thời kỳ cao dỉểm dã được tới 5.000 đồng/Kg. Qỉá mơ cao hơn từ 1,5 dến 2 làn mận. Như vậy một cây mận trồng trên 5 năm có the cho thu 2,5 triệu đồng/năm. Mà 1 ha trồng dược tới 300 cây mận, mơ. Tiền thu sẽ là hàng trăm triệu, hơn hẳn 1 ha thuốc phiện chỉ dược vài kg, cao lắm là vài bạ chục triệu đồng… Thật là một con số nằm mơ cũng không dám. Ở hợp tảc xã Kim Chung (xả Phiêng Khoài, huyện Yên Châu) người ta mới trồng mận, mơ thí diồm, ngoài nhà anh Tường, trồng ngót nghìn cậy chưa cho thu hoạch, còn lại môi nhà cũng chi vài cây. Điều dáng mừng nhìn vào cậy nào cung chi chít cành chiết, cố cày tới cả trăm bọc chiêt. Môi cành chiết bản cũng từ 2 đên 3 ngàn dồng. Dàn Kim Chung dang àỡ ạt phát triển dại trà. Ở Lao Khô” cách Kim Chung 12 km, thắy hiộu quả của viộc trổng mận, mơ dân cũng

PV- SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *